Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Realitní slovník

Cenová mapa

 • aplikace, která obsahuje informace o cenách nemovitostí ve vybraných lokalitách ČR.

Developer

 • jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje peníze do výstavby nemovitosti za účelem prodeje nebo následného pronájmu nemovitosti.

Družstevní byt

 • byt, který je ve vlastnictví družstva, ke kterému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu právo nájmu.

Družstevní podíl

 • představuje práva a povinnosti každého člena bytového družstva, která plynou z jeho členství v družstvu. Jde zejména o právo na užívání konkrétního bytu.

Exekuce

 • způsob vymáhání pohledávek po dlužníkovi, který je v exekučním řízení. Exekučním příkazem pak může být omezeno právo nakládat s nemovitostí.

Geometrický plán

 • listina, která představuje neoddělitelnou součást právních listin spojených s nemovitostmi. Vyhotovuje ji geodet.

Home staging

 • profesionální příprava a prezentace nemovitosti na prodej nebo pronájem. Tato služba zatraktivní Vaši nemovitost a vyzdvihne její přednosti.

Hypoteční úvěr

 • je úvěr zajištěný zástavním právem (hypotéka = zástava) k nemovitosti. Nejčastěji je využit k nákupu nemovitosti za účelem bydlení či pronájmu (účelová hypotéka).

Insolvence

 • osoba, která je v insolvenci není schopna splácet své dluhy (platební neschopnost). Probíhá tzv. insolvenční řízení.

Jistota (kauce)

 • finanční prostředky, které může pronajímatel použít k úhradě nezaplaceného nájemného nebo k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Po skončení nájmu je povinen vrátit kauci zpět nájemci.

Katastr nemovitostní

 • je veřejný seznam, ve kterém se evidují všechny nemovitosti a práva k nim, včetně vlastnického.

List vlastnictví

 • je veřejná listina, která obsahuje soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává je katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné získat prostřednictvím Czech POINTu.

Nabývací titul

 • dokument, na jehož základě vlastník získal vlastnické právo k nemovitosti. Jedná se např. o kupní smlouvu darovací smlouvu, usnesení o dědictví, usnesení o vypořádání SJM.

Nabyvatel nemovitosti

 • osoba, která se stala novým majitelem nemovitosti na základě řádně podaného návrhu na vklad a přiloženého nabývacího titulu.

Návrh na vklad

 • je formulář, který je nezbytný k provedení změny v katastru nemovitostí.

Parcela

 • je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

PENB (průkaz energetické náročnosti)

 • slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G.

Předávací protokol

 • dokument prokazující předání nemovitosti. Předávací protokol by měl obsahovat: smluvní strany a jejich podpisy, specifikaci nemovitosti, stavy měřidel v době předání nemovitosti, počet předaných klíčů a další informace např. sepsání veškerých vad či nedostatků nemovitosti či další ujednání mezi stranami.

Územní a stavební řízení

 • jsou povolovací procesy stavebního práva, neboť stavba musí být povolena jak z hlediska jejího umístění v území (v územním řízení), tak z hlediska jejího technického provedení (stavební řízení).

Věcné břemeno

 • slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci. Pro vlastníka to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet.

Znalecký posudek (na nemovitost)

 • je důkaz o reálné hodnotě nemovitosti, závazný pro soudy a správní úřady.

Zprostředkovatelská smlouva

 • ve které se zprostředkovatel zavazuje, že zprostředkuje zájemci uzavření určité smlouvy s třetí osobou. Zájemce za to zaplatí zprostředkovateli provizi.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Podpora čtečky obrazovky zapnuta.