Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Opakovaná dražba rodinného domu v Kojátkách

Foto dražby Opakovaná dražba rodinného domu v Kojátkách
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 22. 06. 2010
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 299.000,-Kč
Dražební jistota 80.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Vydraženo 329.000,-Kč
Kontakt Ing. Petra Kopřivová - makléř 605 248 200

Prohlídky

10. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby: I. prohlídka - 02.06.2010 v 15:00 II. prohlídka - 15.06.2010 v 15:00 Sraz zájemců k prohlídce je u nemovitosti (adresa: Kojátky čp. 35), s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 200 – Ing. Petra Kopřivová – makléř.


Popis

Soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - budova č.p. 35 (část obce Kojátky), rodinný dům, na pozemku parc. č. st. 50, - pozemek parc. č. st. 50, o výměře 631 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 327, pro katastrální území Kojátky, obec Kojátky, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby nejsou žádné věci movité, které se nacházejí v/na nemovitostech, tvořících předmět dražby Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby není další nemovitost zapsaná na shora uvedeném listu vlastnictví – pozemek parc. č. 224/14, pro katastrální území Kojátky. Popis předmětu dražby: Rodinný dům se nachází mimo průjezdní část obce, v boční ulici. Dům je napojen na veřejné rozvody elektro a plynu, má vlastní studnu umístěnou dle sdělení p. Mikuláška ve sklepě domu a kanalizace je napojena na vlastní žumpu. Příjezd k domu je po místní zpevněné komunikaci. Na pozemku se kromě vlastního domu dále nachází původní vedlejší stavba, venkovní úpravy a trvalé porosty. Obec Kojátky má 341 obyvatel. Rodinný dům čp. 35 - jedná se o přízemní částečně podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou, bez podkroví. Dům má charakter koncového řadového domu, je obdélníkového tvaru se šikmými štítovými zdmi. Ve dvoře je pak provedena hrubá přístavba domu (bez osazených tvorových prvků a dalších konstrukcí). Dům byl údajně postaven v roce 1943 a v roce 2001 byla zahájena přestavba a rekonstrukce, která nebyla dosud dokončena. Opotřebení je tedy stanoveno tak, že k opotřebení uvedenému v původním znaleckém posudku č. 3-175/05 budou připočtena 4 % navíc (za čtyři roky od vypracování tohoto posudku) tedy celkové opotřebení bude činit 58 %. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody – výskyt vody ve sklepních prostorech byl ústně potvrzen i panem Mikuláškem, navíc vlhkost se částečně projevuje i na obvodovém zdivu, bude taktéž použito úpravy koeficientu prodejnosti o 25 %. Konstrukční řešení - základy domu zřejmě bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel na šířku 45 cm a část pak na š. 30 cm, stropy jsou dřevěné s rovnými podhledy, nad verandou bez stropu, krov je dřevěný sedlový s taškovou krytinou, veranda bez stropu a krytiny, klempířské prvky okapy a svody, parapety a oplechování verandy chybí, fasáda hladké, vnitřní omítky vápenné hladké, vnější obklad chybí, vnitřní obklady běžné keramické, schody chybí (vstup do sklepa ze dvora), dveře hladké plné i prosklené, okna dřevěná, zdvojená, podlahy standardní, elektroinstalace světelná i motorová, dům není uzemněný, vytápění ústřední na zemní plyn, rozvody vody teplé i studené, ohřev teplé vody plynový bojler, instalace plynu ano, vnitřní kanalizace, vybavení kuchyně a vnitřní hygienické vybavení je běžné, ostatní vybavení chybí. Vzhledem ke skutečnosti, že znalci nebyla umožněna prohlídka domu je výše uvedené vybavení převzato ze znaleckého posudku č. 3-175/05 ze dne 17. srpna 2005 znalce Ing. Marka, který byl předložen panu Mikuláškovi a tento sdělil, že se skutečnostmi uvedenými v tomto znaleckém posudku souhlasí a dále prohlásil, že od doby vypracování tohoto znaleckého posudku nedošlo na předmětu dražby k žádné změně. Pozemek parc. č. st. 50 - dům je postaven na pozemku parc. č. st. 50 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 631 m2 na nějž pak navazuje pozemek parc. č. 224/14 – zahrada o výměře 915 m2. Oba pozemky vytvářejí jeden funkční celek. Příslušenství domu - na pozemcích se dále nachází původní sklad a dílna – jedná se o zděnou přízemní nepodsklepenou stavbu, se sedlovou střechou a taškovou krytinou. Podlaha hrubý beton, vnitřní omítky hrubé, venkovní převážně chybí, vrata plechová, stropy dřevěné s viditelnými trámy, elektro světelná. Jedná se o původní objekt ve špatném technickém stavu. Dále ve sklepě domu se dle sdělení pana Mikuláška nachází kopaná studna hloubky 2 m na níž je dům napojen. Další příslušenství tvoří přípojky sítí, žumpa, venkovní schody, zpevněná plocha a oplocení. Součástí pozemků jsou pak trvalé porosty, jež se zde nacházejí. Na předmět dražby nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.


Přilozené soubory ke stažení

LV:

Mapy:

Vyhlášky: