Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dílny a sklad v Hodonicích na Znojemsku

Foto dražby Dílny a sklad v Hodonicích na Znojemsku
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 31. 07. 2007
Místo konání Městský úřad Kyjov (obřadní síň, 1. patro – místnost č. 20), Masarykovo nám. 30, Kyjov – přístup do dražební místnosti bude řádně označen
Nejnižší podání 350.000,- Kč
Dražební jistota 100.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 350.000,- Kč
Kontakt Michaela Kůřilová - 605 248 207 - makléř

Popis

Soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno:
- budova bez čp/če zem.stav, na pozemku parc. č. 374 (pozemek jiného vlastníka, není předmětem dražby),
- budova bez čp/če, jiná st., na pozemku parc. č. 528,
- budova bez čp/če, zem.stav, na pozemku parc. č. 529,
- pozemek parc. č. 525, o výměře 1102 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
- pozemek parc. č. 526, o výměře 2518 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
- pozemek parc. č. 528, o výměře 901 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc. č. 529, o výměře 2208 m2, zastavěná plocha a nádvoří.
Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 458, pro katastrální území Hodonice, obec Hodonice, okres Znojmo, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo.
Sklady
část předmětu dražby je situován v severovýchodní zastavěné části obce Hodonice v sousedství železniční stanice Hodonice v lokalitě s místním názvem „Za nádražím”. Příjezd je po nezpevněné komunikaci, vstup je přes pozemek jiného vlastníka. Hlavní objekt navazuje na stavbu s bytem a jedná se o třípodlažní stavbu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími se šikmou střechou. Objekt sestává jako sklad I, na který navazuje sklad II, který je jednopodlažní se šikmou střechou. Rovnoběžně se skladem I na pozemku parc. č. 528 je stavba dílny na pozemku parc. č. 529. Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu s využitelným podkrovím.
Na pozemky p.č. 528 a p.č. 529 navazují pozemky zahrad parc. č. 526 a parc. č. 525. Ani tyto pozemky nejsou přístupné z veřejných komunikací. Zahrady částečně osázené neudržovanými a neošetřovanými trvalými porosty jsou v současné době zarostlé náletovými dřevinami. Stavby mají pouze přípojku elektrické energie.
Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu dráhy, na pozemky není přístup z veřejné komunikace, ale pouze přes pozemky ve vlastnictví jiného vlastníka.
Stavba skladu I na pozemku parc. č. 528
- stavba skladu I má půdorys tvaru obdélníka, je třípodlažní o jednom podzemním, dvou nadzemních podlažích přičemž 2. NP je využitelné podkroví. Základy betonové pasy bez účinné izolace, svislé konstrukce zděné z pálených cihel, strop na 1. PP železobetonové průvlaky a sloupy, nad 1. NP dřevěný, krov dřevěný vázaný, střešní krytina osinkocementové šablony, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní i fasádní omítky vápenné, zčásti chybí. Dveře i vrata dřevěná, okna kovová jednoduchá, podlahy betonová mazanina, betonová dlažba a dřevěná, elektroinstalace světelná i motorová, instalován bleskosvod. Ostatní konstrukce a vybavení chybí. Stavba je užívána podle ústního podání asi 87 roků. Byla vybudována jako okurkárna firmy Knoll, v poslední době byla užívána ke skladování a úpravě zemědělských produktů.
Stavba skladu II na pozemku parc. č. 528
- stavba skladu II navazuje na stavbu skladu I, má půdorys tvaru obdélníka, je jednopodlažní o jednom nadzemním podlaží. Základy betonové pasy bez účinné izolace, svislé konstrukce zděné z pálených cihel, krov dřevěný vázaný, střešní krytina pálené tašky, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní i fasádní omítky vápenné, zčásti chybí. Dveře i vrata dřevěná, okna kovová jednoduchá, podlahy betonová mazanina, betonová dlažba a dřevěná, elektroinstalace světelná i motorová, instalován bleskosvod. Ostatní konstrukce a vybavení chybí. Stavba je užívána podle ústního podání asi 87 roků. Byla vybudována jako okurkárna firmy Knoll, v poslední době byla užívána ke skladování a úpravě zemědělských produktů.
Stavba dílny na pozemku parc. č. 529
- stavba dílny má půdorys tvaru obdélníka, podélná osa je rovnoběžná se stavbami skladů I a II. Jedná se dvoupodlažní objekt o dvou nadzemních podlažích, přičemž 2. NP je využitelné podkroví. Základy betonové bez účinné izolace, svislé konstrukce zděné z pálených cihel v kombinaci s dřevěnými trámy (obezděné sloupy), strop I+hurdisky, krov dřevěný, střešní krytina pálená tašková, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, omítky vnitřní i fasádní vápenné hrubé, vrata dřevěná, okna kovová jednoduchá, podlaha betonová, elektroinstalace světelná i motorová. Ostatní konstrukce a vybavení chybí. Stavba je užívána podle ústního podání asi 87 roků, v poslední době byla užívána jako dílna.
Vedlejší stavby:
Přístavek - přístavek je přistavěný ke kratší straně dílny. Základy betonové, svislé konstrukce zděné, jedna strana chybí (přistavěno k dílně), strop rovný, krov pultový, střešní krytina vlnitý plech, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, podlaha betonová, elektroinstalace světelná, dveře dřevěné, okna dřevěná zdvojená. Stáří přístavku asi 17 roků. Předpokládaná životnost vzhledem k použitému materiálu 50 roků.
Pozemky:
Pozemky parc. č. 528, 525, 526 - pozemek parc. č. 528 je zastavěný stavbami skladů bez možnosti přístupu po zpevněné komunikaci, bez možnosti připojení na veřejnou kanalizaci a veřejný vodovod.
Pozemky parc. č. 525, 526 jsou zahrady, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem. Leží v ochranném pásmu dráhy.
Pozemek parc. č. 529 - je zastavěný stavbu dílny, bez možnosti přístupu po zpevněné komunikaci, není možnost připojení na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci. Leží v ochranném pásmu dráhy.
Dílny
část předmětu dražby se nachází v jihovýchodní zastavěné části obce Hodonice v lokalitě s místním názvem „Pod hřbitovem”. Je přístupná ze zpevněné místní komunikace, možnost připojení na kompletní inženýrské sítě. Vlastní objekt v oploceném areálu se skládá ze dvou staveb obdélníkového půdorysu se sedlovými krovy, které jsou propojeny příčným traktem se sedlovým krovem. Z levé strany je přistavěna kotelna s plochou střechou, ze zadní strany sociální zařízení s plochou střechou. Kolem budov je provedena zpevněná plocha, vlevo od vjezdových vrat umožňujících vjezd do areálu je vybudována rampa.
Dílny na pozemku parc. č. 374 - stavba dílen má členitý půdorys. Jedná se o dvoupodlažní objekt o dvou nadzemních podlažích, přičemž 2.NP je využitelné podkroví. Základy betonové s účinnou izolací, svislé konstrukce zděné, strop rovný železobetonový, krov dřevěný vázaný.
Venkovní úpravy:
Zpevněná plocha - zpevněná plocha z betonové mazaniny kolem stavby, je vydrolená.
Plot - plot drátěný přední, boční a zadní.
Plotová vrata - plotová vrata v levém předním rohu.
Rampa - rampa je situována v levém zadním rohu od vjezdu do areálu.
Na předmět dražby není dle prohlášení navrhovatele uzavřena žádná nájemní smlouva.
Předmět dražby je však užíván osobou, zapsanou v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jinou osobou, přičemž nelze vyloučit problémy s předáním předmětu dražby vydražiteli.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1, Soubor 2

Vyhlášky: Soubor 1