Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Zemědělská usedlost v Hybrálci

Foto dražby Zemědělská usedlost v Hybrálci
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 17. 07. 2007
Místo konání Obecní úřad Větrný Jeníkov (kancelář obecního úřadu, 1. patro - vchod u kašny), Větrný Jeníkov 5
Nejnižší podání 1.290.000,- Kč
Dražební jistota 300.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 1.290.000,- Kč
Kontakt Michaela Kůřilová - makléř - 605 248 207

Popis

Nemovitost včetně jejích součástí a příslušenství (dále vše též jen jako „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby: - budova č.p. 1 (část obce Hybrálec), jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. st. 51/1 (pozemky původ Pozemkový katastr – PK)
- budova č.p. 2 (část obce Hybrálec), jiná stavba, postavená na pozemku parc. č. st. 50
- pozemek parc. č. st. 50, o výměře 1122 m2, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (pozemky původ Pozemkový katastr – PK): pozemek parc. č. st. 51/1, o výměře 1129 m2
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (pozemky původ Pozemkový katastr – PK): pozemek parc. č. st. 51/2, o výměře 14 m2
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (pozemky původ Pozemkový katastr – PK): pozemek parc. č. st. 51/3, o výměře 26 m2.
Tyto nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 208, pro katastrální území Hybrálec, obec Hybrálec, okres Jihlava, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava.
Předmětem dražby nejsou věci movité umístěné případně v nemovitosti.

Stáje na pozemku p.č.st.50 č.pop.2
Jedná se o zděný přízemní objekt řadový koncový, částečně podsklepený, se střechou sklonitou.
Základy jsou bez izolace, zdivo je převážně kamenné smíšené s pálenou cihlou. Objekt je postaven v části jako dvoutrakt se stropem z cihelné klenby, uprostřed podepřené sloupy. Podsklepená část má dvě místnosti přístupné ze štítu.Vnitřní sklep je přístupný kamenným schodištěm z přízemí. Vytápění bylo akumulačními kamny, ohřev vody bojlerem. Ve stájích byly vestavěny boxy z ocelových profilů s dřevěnou výplní.
Dispozice: V suterénu jsou sklepy. Přízemí: V levé části se nachází kancelář, sedlovna, společenská místnost s krbem a umývárna se záchodem. Vpravo pak stáje pro koně. Na stáje navazuje stodola. Stáří objektu nebylo zjištěno. Převzat je údaj z minulého posudku 109 let,čemuž odpovídá stavební stav a úpravy prováděné v roce 1978. Ve velmi špatném stavu je krytina střechy, která byla v roce 1978 vyměněna. Pro opravu byl použit starý vlnitý eternit. Teplá voda a topení je dle sdělení uživatele mimo funkci.Nosné zdivo je popraskané, místy vybočené, klenba je též popraskaná. Dveře a okna nedoléhají a drhnou. Údržba je zanedbaná, střechou zatéká.
Stodola na p.č.st.50
Jedná se o zděný přízemní objekt navazující na stáje. Základy jsou bez izolace, obvodové zdivo z kamenného zdiva s částečnou omítkou. Štít půdy je z vlnitého laminátu. Podlaha hliněná, strop pouze v části, krytina střechy z vlnitého plechu.
Dispozice: Nejedná se o halu, objekt je členěný na průchod k výběhu a jako přístřešek s prověšeným dřevěným trámovým stropem, převážně ale slouží pro uskladnění slámy. Technický stav: Stáří 109 let, úpravy prováděné v roce 1978 -krytina střechy, vrata. Údržba je zanedbaná, střechou zatéká.
Rodinný dům postavený na pozemku dle PK.st.51/1 č.pop.1
Jedná se o zděný přízemní, částečně podsklepený dům řadový koncový, s podkrovím ve střeše sklonité. Postaven je v prudkém svahu, přístup je ze dvora. Základy jsou s nedostatečnou izolační schopností proti zemní vlhkosti, zdivo je smíšené z kamene a cihel, strop rovný. Krov dřevěný soustavy vaznicové, střecha sedlová o nestejném sklonu, krytina z vlnitého eternitu. Schodiště dvouramenné ocelové, podlahy betonové, omítky vápenné dvouvrstvé, okna dvojitá a zdvojená, dveře plné a prosklené.Topení ústřední na tuhá paliva, ohřev vody z bojleru pro kuchyň i koupelnu. V kuchyni elektrický sporák, koupelna s vanou, umyvadlem a sprchou. Obklad v koupelně, na WC i v kuchyni.
Dispozice: Dům se nachází v jihozápadním v prudkém svahu. Přístupný je ze dvora. Přízemí je členěno na tři části. Vlevo je garáž s dílnou, uprostřed vstupní chodba se schodištěm do obytné části, která je v podkroví. Vpravo je kotelna s uhelnou a kotlem ÚT. V podkroví je kuchyň, koupelna, WC a čtyři pokoje. Pokoje do dvora jsou se skoseným stropem.Dům přiléhá štítem ke konírně, druhý štít je volný. Technický stav:
Stáří původní stavby nebylo zjištěno, dle ocenění ing.Janečka z roku 1998 je stáří 158 let, čemuž odpovídá stavební stav a dodatečně provedené úpravy. Vestavba bytu v podkroví byla pravděpodobně provedena při celkové přestavbě a adaptaci v roce 1978. Zdivo přízemí je ze strany dvora je vlhké, omítka opadává.Ve velmi špatném stavu je krytina střechy, střechou zatéká. Okna ve střeše podkroví jsou provedena neodborně, promrzají, zatékají, netěsní. Zdivo volného štítu promrzá, ze strany bytu se na stěně tvoří plíseň. Zdivo jihozápadní strany je omítnuté pouze v horní části podkroví, jinak je omítka stěny opadaná. Údržba je zanedbaná.
Konírna postavená na pozemku dle PK st.51/1
Zděná dvoupodlažní stavba částečně podsklepená se střechou sedlovou. Objekt je halového typu. Základy jsou bez izolace, obvodové zdivo převážně kamenné, omítka pouze štítu a ze dvora. Strop je pouze nad přízemím. Okna jednoduchá, podlahy betonové, dveře dřevěné.
Dispozice: Suterén není přístupný, je zasypaný. Přízemí je přístupné ze dvora vraty a jsou zde stáje pro koně. Patro je otevřené do střechy bez stropu, se dvěma shozy a slouží jako skladovací prostor pro seno a slámu.Technický stav: Stáří cca 158 let, rekonstrukce se prováděla v roce 1978. Ve velmi špatném stavu je střecha, kterou zatéká, fasáda ze spodní strany je opadaná. Údržba je zanedbaná.
Vedlejší stavby:
Přístřešek u stájí
Přístřešek je přičleněn ke stáji a tvoří krytý vstup. Postaven byl při rekonstrukci v roce 1978. Krytina z vlnitého eternitu je přestárlá,ve špatném stavu.
Venkovní úpravy
Přípojka vody dle předloženého posudku, potrubí ocelové DN 50, dl.75 m, provedeno v roce 1978.
Přípojka kanalizace do žumpy.
Žumpa - Betonová žumpa - podklad znal.posudek z roku 1998.
Zpevněná plocha dvora, povrch asfaltový.
Porosty
Trvalé porosty
Jedná se o okrasné stromy na dvoře, neudržované.
Pozemky
Pozemek p.č.st.50
Pozemek p.č.st.50 - jedná se o pozemek zastavěný budovou stájí s přístavkem a stodolou. Skutečná zastavěná plocha je 509 m2, zbývající část tvoří nádvoří. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace, přes pozemek dle PK st.51/1. Pozemek se nachází v okrajové části obce, na kopci.
Pozemek dle PK st.51/1, 51/2, 51/3
Pozemek dle PK p.č.st.51/1 výměra 1129 m2. Pozemek dle PK p.č.st.51/2 výměra 14 m2 . Pozemek dle PK p.č.st.51/3 výměra 26 m2 . Jedná se o pozemek zastavěný rodinným domem a konírnou.

Dražebník upozorňuje, že předmět dražby je užíván třetí osobou a to bez právního důvodu.

Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením.
Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit ihned, není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč, nebo do 10 dnů od skončení dražby, není-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč, nebo do 3 měsíců od skončení dražby, je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč.

Prohlédněte si další nabídku dražeb, včetně videa z předmětu dražby, fotek, LV a kopií katastrálních map na těchto stránkách, tj. www.realitygaia.cz v sekci "Dražby". Další informace na tel. 605 248 207 - makléř Michaela Kůřilová.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1