Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba Penzionu v Pozlovicích

Foto dražby Dražba Penzionu v Pozlovicích
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 03. 12. 2007
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 1.000.000,- Kč
Dražební jistota 300.000,- Kč
Minimální příhoz 20.000,- Kč
Stav dražby Upuštěno od dobrovolné veřejné dražby
Kontakt Michaela Kůřilová – makléř – tel.: 605 248 207.

Prohlídky

I. prohlídka - 6.11.2007 v 15:00 II. prohlídka - 21.11.2007 v 15:00 Sraz zájemců k prohlídce je u Obecního úřadu v Pozlovicích v 14.50, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 207 – Michaela Kůřilová – makléř.


Popis

Soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - rozestavěná budova, bydlení, rozsáhlé chráněné území, postavená na pozemku parc.č. st. 150/2 (pozemek jiného vlastníka, není předmětem dražby LV 726), - rozestavěná budova, bydlení, rozsáhlé chráněné území, postavená na pozemku parc.č. st. 564 (pozemek jiného vlastníka, není předmětem dražby LV 726). Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu číslo 1179, pro katastrální území Pozlovice, obec Pozlovice, okres Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Klobouky. Dražebník upozorňuje, že předmět dražby se nachází na pozemcích třetích osob, a tyto pozemky nejsou předmětem dražby. Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Pozlovice, mimo její zastavěnou část ve vzdálenosti východně cca 2 km vzdušnou čarou. Nachází se na polosamotě, v lokalitě místně zvané U mlýna, u Luhačovického potoka asi 600 m nad Luhačovickou přehradou. Jedná se o nezkolaudovaný ubytovací objekt na pozemku parc.č. st. 150/2 s rozestavěným objektem čistírny odpadních vod (čOV) na pozemku parc.č. st. 564, k.ú. Pozlovice. Obě stavby jsou umístěny na pozemcích jiných vlastníků. Přístup a příjezd k nemovitosti je odbočkou ze státní silnice vedoucí z Luhačovic do Dolní Lhoty cca 700 m před Dolní Lhotou po veřejně užívané místní částečně zpevněné komunikaci na pozemcích jiných osob a dále po navržených zpevněných plochách na pozemku parc.č. st. 150/1, k.ú. Pozlovice, který je také ve vlastnictví jiných vlastníků. Napojení na zdroj vody je navrženo na nevyužívanou studnu VaK, vzdálenou východním směrem cca 330 m. Kanalizace dešová je navržena do Luhačovického potoka, splašková kanalizace bude svedena do výše uvedeného objektu čOV a následně zaústěna do dešové kanalizace. Nemovitost ke dni ocenění nesloužila, žádnému účelu, není jako celek dokončena, není zkolaudována, podle sdělení účastníků místního šetření se vedou o nemovitost a o přístup k nemovitosti soudní spory, které dokončení a řádnému užívání nemovitosti brání. Budova na pozemku parc. č. st. 150/2: jedná se o samostatně stojící objekt, nepodsklepený, se třemi nadzemními podlažími a s podkrovím v členité sedlové střeše. V 1.NP objektu se nachází zádveří, chodba, sklad popelnic, úklidová komora, WC ženy a muži s předsíňkami, kotelna, uhelna, kancelář, recepce, sklad čistého prádla, byt 2+1 správce, schodiště do 2.NP, vodárna, sklad, chlazený sklad, chodba, hrubá přípravna, bar, sklad špinavého prádla, komresorovna, hlavní sál, terasa a vstupní podesta. Ve 2.NP je schodišový prostor, chodby, lodžie, čtyři dvoupokojové a jedna jednopokojová jednotka s předsíňkou a sanitární buňkou, Jídelna, kuchyně, zádveří, chodba, vážní kout, boční schodiště, sklad obalů, denní sklad, kancelář, sklad poživatin, šatna personálu s WC a umývárnou, sklad čistících prostředků. Ve 3.NP je schodišový prostor, chodby, šest dvoupokojových, jedna jednopokojová a jedna třípokojová (apartmán) ubytovací jednotka s předsíňkami a sociálním zařízením. V části 4.NP - v podkroví je schodiště, dvě ubytovací jednotky s předsíňkou a sociálním zařízením a půdní prostory. Objekt je založen na betonových monolitických základových pasech s vodorovnou izolací proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, obvodové v tloušce 45 cm. Stropy jsou železobetonové tuhé, nespalné s rovným podhledem. Krov členité střechy je dřevěný vaznicový. Krytina je tvořena vlnovkami, opatřené červeným nátěrem. Fasáda je provedena jako vápenocementová omítka s nátěrem. Klempířské konstrukce jsou úplné a jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Schodiště je železobetonové s ocelovým zábradlím. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní dveře jsou dřevěné z části plné a z části prosklené do ocelových zárubní. Vnitřní omítky jsou štukové plstí hlazené, v kuchyních a na sociálních zařízeních jsou keramické obklady. Podlahy jsou v obytných místnostech navrženy jako textilní povlaky na cementovém potěru, na chodbách, v kuchyni a na sociálních zařízeních jsou keramické dlažby. V objektu jsou rozvody kanalizace, studené a teplé vody, hydrantu, elektřiny 220/380 V a slaboproudu. Topení je teplovodní ústřední s kotlem na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je zajišován centrálně z kotelny. Sociální zařízení standardní buňky sestává z umývadla, sprchového koutu a splachovacího klozetu. Na společných sociálních zařízeních jsou umývadla, klozety a pro muže pisoáry. V kuchyni je navrženo zařízení pro vyvařování jídel - elektrické sporáky, nerezové dřezy a digestoře. Stavba objektu byla zahájena v roce 1986. K dnešním datu je po stavební stránce objekt víceméně dokončen, není však zkolaudován. Při prohlídce na místě bylo zjištěno, že na objektu se zřejmě delší dobu - odhadem tak 15 roků neprovádí žádné práce, neprovádí se ani základní údržba, objekt není užíván a začínají se z tohoto důvodu objevovat stavební poruchy. Nátěr střechy je již oprýskaný a je nutno jej provést kompletně znovu, na několika místech je porušená omítka, zavlhlá od dešové vody stékající po klempířských konstrukcí, je nutno opravit nátěr oken a vnějších dveří a vrat. Kolem objektu a v jeho těsné blízkosti vyrůstají náletové dřeviny. Rozestavěná čOV na pozemku parc. st. 564: jedná se o rozestavěný samostatně stojící objekt, který má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Podzemní podlaží tvoří nádrž s technologií čističky. V přízemí je navržen prostor pro obsluhu. Objekt má železobetonové monolitické základy a suterénní zdivo. Vrchní stavba je navržena zděná, strop z železobetonových panelů, střecha sedlová, vaznicová s krytinou z asbestocementových vlnovek červené barvy. Klempířské konstrukce budou z pozinkovaného plechu, okna z luxfer, omítky štukové, fasáda vápenocementová omítka s nátěrem, podlahy cementový potěr, ostatní konstrukce v projektu nespecifikované jsou uváženy ve standardním provedení. Stavba objektu byla zahájena v roce 1991, jsou provedeny a suterénní monolitické zdivo. Je osazena technologie. Objekt je s ohledem na nedokončení a nezakrytí objektu ve velmi opotřebovaném stavu. Předmětu dražby nehrozí zaplavení, sesuv, pád sněhových či kamenných lavin, pád stožárů či velkých stromů. Nemovitosti nehrozí náraz automobilu. Riziko vyplavení či zahoření z vnitřních zdrojů je na obvyklé úrovni. Z hlediska územního plánu se jedná o lokalitu stavebně ustálenou bez rizika výstavby staveb snižující kvalitu prostředí. S ohledem na lokalitu a na použitý materiál je radonové riziko minimální. Předmět dražby sice není zatížen žádným věcným břemenem, avšak jak je výše uvedeno, nejsou zde vyřešeny majetkoprávní vztahy s pozemky pod objekty a v okolí objektů a není právně zajištěn přístup a příjezd k nemovitosti z veřejných komunikací.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1