Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Opakovaná dražba areálu v Moravském Krumlově

Foto dražby Opakovaná dražba areálu v Moravském Krumlově
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 22. 06. 2010
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 1.400.000,-Kč
Dražební jistota 400.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Vydraženo 1.400.000,-Kč
Kontakt Ing. Petra Kopřivová - makléř 605 248 200

Prohlídky

I. prohlídka - 01.06.2010 v 13:30 II. prohlídka - 14.06.2010 v 13:30 Sraz zájemců k prohlídce je u vstupní brány do areálu (předmětu dražby) – zájemci o prohlídku se obrátit o případné upřesňující informace na níže uvedeného makléře, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 201 – Ing. František Zapletal – makléř.


Popis

Soubor - věcí nemovitých, včetně součástí, příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - budova bez čp/če, obč. vyb., na pozemku parc. č. 1018, - pozemek parc. č. 1018, o výměře 5586 m2, zastavěná plocha a nádvoří, tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3584, pro katastrální území Moravský Krumlov, obec Moravský Krumlov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo. Předmět dražby je situován v lokalitě mezi firmou Jatky Moravský Krumlov a sídlištěm s přístupem z ulice Znojemská. Jedná se o bývalou drůbežárnu. Přístup po zpevněné místní komunikaci z ulice Znojemské. Možnost připojení na elektrorozvodnou sí v obci, na veřejný vodovod a na veřejnou kanalizaci. Jedná se o dva objekty různého konstrukčního řešení, stáří a možnosti využití s pozemkem a s příslušenstvím. Předmět dražby se skládá ze dvou výrazně různých objektů. Starší stavba - má půdorys nepravidelného tvaru, je osazená v mírném svahu. Jedná se o starší zděný objekt o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích. Svislé konstrukce jsou zděné masivní s ocelovými nosníky. Vodorovné konstrukce rovné stropy, klenbové, schody betonové, omítky vápenné, povrchy podlah převážně betonové, PVC podle druhu bývalého využití prostor. Krov dřevěný sklonitý s různým sklonem, střešní krytina osinkocementové tašky, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Dveře dřevěné i kovové, okna převážně dřevěná zdvojená. Elektroinstalace zřejmě nefunkční (rozvaděče odmontované), u ostatních instalací (voda, kanalizace) nelze funkčnost zjistit nebo všechny prostory nejsou přístupné. V objektu jsou dva výtahy, vlevo a vpravo od průjezdu, který objekt rozděluje na levou a pravou část. Objekt byl využíván k chlazení, balení a expedici vajec posléze jako dřevovýroba. V pravé části je kotelna, kanceláře a expedice. Starší budova nevykazuje zjevné vady na konstrukci, její technické a morální opotřebení není na hranici životnosti stavby. Má universální využití – lehká výroba, skladování, obchodní činnost. Průjezdem je přístup na nádvoří, kde se vlevo nachází novější stavba, která je přístupná též vjezdovými vraty a leží vpravo od komunikace. Novější stavba - má půdorys tvaru obdélníka, která má charakter haly. Zadní část haly je zřícena. Jedná se o jednopodlažní stavbu o jednom nadzemním podlaží, svislé konstrukce zděné, bez stropy, střešní konstrukce želozobetonové obloukové vazníky s vetknutými příčníky, střešní krytina je živičná svařovaná. Povrch podlahy betonová dlažba, prosvětlení převážně luxferami, dveře dřevěné, instalace nefunkční. Stavba vykazuje statické poruchy. Je ve špatném technickém stavu. Doporučuje se v případě, že bude odstraněna zřícená část haly, ostatní opraveno pro další využívání provést statické posouzení stavby zejména s ohledem na střešní konstrukci. Další podstatné skutečnosti týkající se předmětu dražby: navrhovatel dále upozorňuje, že přístup k předmětu dražby je přes pozemky, které nejsou předmětem dražby a jsou ve vlastnictví třetí osoby a v katastru nemovitostí není zapsáno žádné věcné břemeno chůze či jízdy, což účastníci dražby berou na vědomí. Navrhovatel dále upozorňuje, že předmět dražby nebude ke dni předání vydražiteli zcela vyklizen a vydražitel je povinen převzít předmět dražby jak stojí a leží ke dni předání předmětu dražby vydražiteli. Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby či jeho části neváznou žádné nájmy.


Přilozené soubory ke stažení

LV:

Mapy:

Vyhlášky: