Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba areálu v Moravském Krumlově

Foto dražby Dražba areálu v Moravském Krumlově
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 25. 02. 2010
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 2.900.000,- Kč
Dražební jistota 800.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Nebylo učiněno nejnižší podání
Kontakt Jana Kubíková – makléř – tel.: 605 248 205.

Prohlídky

I. prohlídka - 28.01.2010 v 13:30 II. prohlídka - 15.02.2010 v 13:30 Sraz zájemců k prohlídce je u vstupní brány do areálu (předmětu dražby) – zájemci o prohlídku se obrátit o případné upřesňující informace na níže uvedeného makléře, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 205 – Jana Kubíková – makléř.


Popis

Soubor - věcí nemovitých, včetně součástí, příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - budova bez čp/če, obč. vyb., na pozemku parc. č. 1018, - pozemek parc. č. 1018, o výměře 5586 m2, zastavěná plocha a nádvoří, tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3584, pro katastrální území Moravský Krumlov, obec Moravský Krumlov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Moravský Krumlov. Dražebník upozorňuje, že předmět dražby je blíže a detailněji popsán v čl. 9.1. této vyhlášky a v citovaných znaleckých posudcích. Navrhovatel dále upozorňuje, že předmět dražby nebude ke dni předání vydražiteli zcela vyklizen a vydražitel je povinen převzít předmět dražby jak stojí a leží ke dni předání předmětu dražby vydražiteli. Popis předmětu dražby: Předmět dražby je situován v lokalitě mezi firmou Jatky Moravský Krumlov a sídlištěm s přístupem z ulice Znojemská. Jedná se o bývalou drůbežárnu. Přístup po zpevněné místní komunikaci z ulice Znojemské. Možnost připojení na elektrorozvodnou sí v obci, na veřejný vodovod a na veřejnou kanalizaci. Jedná se o dva objekty různého konstrukčního řešení, stáří a možnosti využití s pozemkem a s příslušenstvím. Předmět dražby se skládá ze dvou výrazně různých objektů. Starší stavba - má půdorys nepravidelného tvaru, je osazená v mírném svahu. Jedná se o starší zděný objekt o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích. Svislé konstrukce jsou zděné masivní s ocelovými nosníky. Vodorovné konstrukce rovné stropy, klenbové, schody betonové, omítky vápenné, povrchy podlah převážně betonové, PVC podle druhu bývalého využití prostor. Krov dřevěný sklonitý s různým sklonem, střešní krytina osinkocementové tašky, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Dveře dřevěné i kovové, okna převážně dřevěná zdvojená. Elektroinstalace zřejmě nefunkční (rozvaděče odmontované), u ostatních instalací (voda, kanalizace) nelze funkčnost zjistit nebo všechny prostory nejsou přístupné. V objektu jsou dva výtahy, vlevo a vpravo od průjezdu, který objekt rozděluje na levou a pravou část. Objekt byl využíván k chlazení, balení a expedici vajec posléze jako dřevovýroba. V pravé části je kotelna, kanceláře a expedice. Průjezdem je přístup na nádvoří, kde se vlevo nachází novější stavba, která je přístupná též vjezdovými vraty a leží vpravo od komunikace. Novější stavba - má půdorys tvaru obdélníka, která má charakter haly. Zadní část haly je zřícena. Jedná se o jednopodlažní stavbu o jednom nadzemním podlaží, svislé konstrukce zděné, bez stropy, střešní konstrukce želozobetonové obloukové vazníky s vetknutými příčníky, střešní krytina je živičná svařovaná. Povrch podlahy betonová dlažba, prosvětlení převážně luxferami, dveře dřevěné, instalace nefunkční. Stavba vykazuje statické poruchy. Je ve špatném technickém stavu. Doporučuji v případě, že bude odstraněna zřícená část haly, ostatní opraveno pro další využívání provést statické posouzení stavby zejména s ohledem na střešní konstrukci. Nájmy na předmětu dražby váznoucí: Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby či jeho části neváznou žádné nájmy. Další podstatné skutečnosti týkající se předmětu dražby: navrhovatel dále upozorňuje, že přístup k předmětu dražby je přes pozemky, které nejsou předmětem dražby a jsou ve vlastnictví třetí osoby a nelze do budoucna vyloučit problémy s přístupem k předmětu dražby.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy:

Vyhlášky: Soubor 1