Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba pražírny a balírny kávy a rodinného domu v Olomouci

Foto dražby Dražba pražírny a balírny kávy a rodinného domu v Olomouci
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 22. 06. 2009
Místo konání V sídle úpadce, I. patro, zasedací místnost, Olomouc, Holice, Náves Svobody 17.
Nejnižší podání 16.530.000,- Kč
Dražební jistota 2.500.000,- Kč
Minimální příhoz 100.000,-Kč
Stav dražby Vydraženo 16.530.000,- Kč
Kontakt Jana Kubíková– makléř – tel.: 605 248 205.

Prohlídky

I. prohlídka - 2.6.2009 v 15:00 II. prohlídka - 15.6.2009 v 15:00 Sraz zájemců k prohlídce je u nemovitosti (adresa: Olomouc, Holice, Náves Svobody 17), s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 205 – Jana Kubíková – makléř.


Popis

Označení a popis předmětu dražby, včetně příslušenství : Věci nemovité (popř. spoluvlastnické podíly o velikosti id. ½), včetně součástí a příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: a) nemovitosti: - budova č.p. 50 (část obce Holice), bydlení, na pozemku parc. č. 51/1, - budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 51/2, - budova bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. 363/48, - pozemek parc. č. 51/1, o výměře 764 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 51/2, o výměře 697 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 52/2, o výměře 647 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, - pozemek parc. č. 363/48, o výměře 22 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 160, pro katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, b) spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ (ve vlastnictví úpadce) na takto specifikovaných nemovitostech: - pozemek parc. č. 52/1, o výměře 601 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, - pozemek parc. č. 52/3, o výměře 414 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1474, pro katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby nejsou žádné věci movité, které se nacházejí v/na nemovitostech, tvořících předmět dražby. Popis předmětu dražby: Předmětem dražby je především soubor staveb pod číslem popisným 50 situovaný v souvislé zástavbě podél Návsi Svobody, v místní části Holice obce Olomouc. Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost, jež byla stavebně zcela změněna na stavbu provozovny pražírny kávy HENRI. Na vstupní budovu podél uliční části navazuje po levé části dvora dvorní křídlo stavby, která má charakter a účel užívání rodinného domu. Za touto stavbou pokračuje provozní výrobní stavba pražírny kávy se sklady a balírnou, která uzavírá dvůr a odděluje jej od pozemku ostatní plochy (zahrady) za zastavěnou částí, po pravé straně propojení mezi uliční částí nemovitosti a provozní nemovitostí tvoří vedlejší stavba spojovacího koridoru, tato stavba slouží současně v menší míře i ke skladování. Okolní zástavbu tvoří zčásti původní zemědělské usedlosti a starší rodinné domy se zahradami. Při místním šetření bylo zjištěno, že v Katastru nemovitostí není vložena přístavba směrem do ulice (žudro) a tato část stavby se nachází na pozemku jiného vlastníka - parcela č. 1929/1 ostatní plocha ostatní komunikace ve vlastnictví Statutárního města Olomouc, zapsáno na LV 10001, stejně jako parkoviště před objektem a příjezdová komunikace se zámkovou dlažbou (vše na obecním pozemku). Jedná o polohu velmi dobrou polohu, protože umožňuje velmi dobré užívání nemovitosti jako provozního objektu s možností velmi dobrého využití jak pro lehkou výrubu, případně služby, tak pro bydlení., s parkováním na veřejných plochách města, s velmi dobrým přístupem a příjezdem. Venkovní úpravy zahrnují především zpevněné plochy nádvoří, opěrné zídky, oplocení pozemku ostatní plocha (zahrada) a plotová vrata, žumpu, přípojky inženýrských sítí. Součástí ocenění je stavba řadové vnitřní garáže s pozemkem v blízké lokalitě malého areálu řadových garáží u ul. U cukrovaru, ve vzdálenosti cca 200 m od pražírny, garáž netvoří příslušenství budov, je umístěná na pozemku parcela č.363/48 v druhu zastavěná plocha a nádvoří, pozemek je rovinatý, s možností napojení na veřejný vodovod, elektro, splaškovou kanalizaci a plynovod. Rodinný dům č.p. 50 (uliční část) Budova č.p. 50 umístěna na parcele č.51/1 jako vstupní stavba podél uliční komunikace, původně se jednalo o zemědělskou usedlost, jejíž původní nejstarší části nemovitosti jsou asi z roku 1910. část původní stavby byla přestavěna a je zde bytová jednotka v I: nadzemním podlaží, s přístupem z nádvoří a ve II. nadzem.podlaží mezonetový byt (garsonka), i v části podkrovní. Dále se zde nachází nebytové prostory jako podniková prodejna firmy HENRI, kanceláře firmy a příslušenství. Levá strana stavby mněla sloužit bytovým účelům (podle proejkt. dokumentace), jako pokračování bytu ve dvorní části na místě původních chlévů, tato část stavby je ve vnitřních prostorách nedokončena, rozestavěna). Dům má dvě nadzemní podlaží, malé částečné podsklepení a malé podkroví v sedlové střeše. Na bydlení podle skutečného stavu a projekt.dokumentace připadá více než polovina podlahové plochy a dům je vhodný pro rodinné bydlení. Jedná se tak o rodinný dům s nebytovými prostorami, spojuje funkci bydlení s podnikatelskou činností. Dispoziční řešení - uliční část rodinného domu č.p. 50 je dvoupodlažní s malým částečným podsklepením a s malým podkrovím v sedlové střeše. V podzem. podlaží jsou sklepní místnosti sloužící pro skladování. V l.NP je původní průjezd na pravé straně stavby a schodiště do 2.NP, dále je zde firemní prodejna v představěné části s malým zázemím, nachází se zde 1. bytová jednotka s příslušenstvím, na levé straně nedokončené obytné prostory v souvislosti se stavbou bytovou v prostoru dvora. Ve 2.NP se nachází vstupní prostor, kanceláře, z toho jedna v přístavbě do ulice, s příslušenstvím kuchyňkou a skladem a malá bytová jednotka (garsonka) ve II. NP a v části podkroví. Stavební řešení - základy jsou původní a nové s izolacemi. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel pálených i z cihel nepálených (vepřovic) v tI. nad 45 cm. Stropy jsou s rovnými podhledy. Střecha je provedena nově jako sedlová střecha s krovem vaznicovým. Krytina střechy na krovu je z tašek betonových, z tašek pálených a z plechu. Klempířské konstrukce jsou kompletní z plechu pozinkovaného. Vnitřní omítky jsou štukové hladké. Vnější omítky jsou dvouvrstvé hladké a šlechtěné, barvené i bílé. Vnitřní obklady keramické jsou provedeny ve všech místnostech hygienického příslušenství a v kuchyních. Vnější obklady jsou provedeny na části soklu stavby. Schody jsou s povrchem přírodní leštěný kámen i schody s povrchem dřevo a se zábradlím. Dveře jsou dřevěné hladké a rámové náplňové. Vrata jsou plastová lamelová s el.pohonem. Okna jsou dřevěná zdvojená a novější okna dřevěná typu EURO s izolačními dvojskly a část plastová. Podlahy hlavních místností jsou s povrchem dřevotříska, parkety, plovoucí podlahy, celoplošné koberce a dlažby. Dlažby ostatních místností jsou s povrchem keramická dlažba, teracová dlažba a dlažba z přírodního leštěného kamene. Vytápění jsou ústřední s kotli na plyn a s ocelovými deskovými otopnými tělesy. Elektroinstalace je světelná a motorová s automatickými jističi, nainstalován bleskosvod. Rozvod vody studené i teplé, zdrojem vody je veřejný vodovod i vlastní studna. Kanalizace od všech zařizovacích předmětů je svedena do veřejné kanalizační sítě a do vlastní jímky. Vnitřní plynovod je proveden jako rozvod zemního plynu. Zdrojem teplé užitkové vody jsou kombinované kotle vytápění a elektrické ohřívače. Kuchyně jsou vybaveny elektrickými sporáky. Vnitřní hygienické vybavení jsou vany, sprcha, umývadla a záchody splachovací. Ostatní vybavení budovy je standardní. Stáří a opotřebení - původní stavba (základy, převážná část zdiva a část stropů) je stará asi 99 roků, modernizace, rekonstrukce a přístavba domu proběhla v letech 1994, 1996 a 1998. část vnitřních prostor stavby je rozestavěna, resp. nedokončená rekonstrukce, k datu ocenění je nemovitost v dobrém technickém stavu a údržba nemovitosti je také na dobré úrovni. Zastavěná plocha – I. PP - 27,78 m2, I. NP - 360,86 m2, II. NP - 284,55 m2, obestavěný prostor - 2 439,87 m3. Rodinný dům č.p. 50 (dvorní část) Stavba k bydlení situovaná podél levé strany nádvoří za vstupní budovou, na parcele č. 51/1, obsahuje prostory bytové jednotky, s možností samostatného užívání, ocenění stavby dokončené po rekonstrukci jako rodinného domu. Objekt vznikl úpravou z původních chlévů, o jednom nadzemním podlaží, bez podsklepení, malé podkroví pod sedlovou střechou, částečně zasahuje technickou místností v I.NP do prostoru objektu pražírny s balírnou. Budova obsahuje uvolněnou dispozici s obytnou částí navazující na kuchyni a za zádveřím vstupní chodbou s příslušenstvím - koupelna, WC, část prostor zasahuje do uliční budovy, jako vstupní hala a schodiště s podkrovním pokojem. Vstup do objektu z prostoru nádvoří. Stavební řešení - základové pásy s dodatečnou izolací, zdivo zděné z cihel tl. přev.45 - 60 cm, stropy klenuté do I profilů a dekor.dřevěné trámové, střecha sedlová, krytina taška pálená, klempířské konstrukce žlaby, svody, parapety z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, fasádní omítky a dvouvrstvé, vnější obklady nízký sokl z kabřince, vnitřní obklady keramické v kuchyni a hygien.zařízení, dveře dřevěné plné, okna zdvojená plast., podlahy místností dřev. a keramická dlažba, vytápění ústřední kotlem na plyn, radiátory. Elektroinstalace světelná, jističe, bleskosvod, rozvod studené a teplé vody, zdroj teplé vody kombi kotel UT, odkanalizování, vybavení kuchyně sporák elektrický, vnitřní vybavení umyvadla, vana, sprchový kout, záchod splachovací standardní. Stáří a opotřebení - podle sdělení původní stavba rod.domu jako chlévy se stářím k datu ocenění cca 98 roků, před cca 15 lety provedeny opravy a rekonstrukce, části konstrukcí původní, celkový stavební stav a údržba na dobré úrovni. Výpočet opotřebení se provádí vhodnější metodou analytickou. Zastavěná plocha – 127,46 m2, obestavěný prostor - 532,86 m3. Pražírna a balírna kávy Ve dvoře bývalé zemědělské usedlosti byla na místě původních hospodářských staveb v roce 1994 postavena provozní stavba. Podle stavebně-technického provedení se jedná se o jednopodlažní halu bez jeřábové dráhy. V objektu je umístěna pražírna kávy s potřebným příslušenstvím jako sklad surovin, balírna, expedice, šatny, sociální příslušenství, dále laboratoř a kancelář v krátkém dvoupodlažním křídle na levé straně nádvoří. Stavba je situována na stavební parcele číslo 51/2 a uzavírá prostor nádvoří na východní straně. Přístup spojovací chodbou do vstupní budovy, vraty ze dvora nebo vraty z opačné strany od prostoru pozemku ostatní plocha parc.č. 52/2. Stavební řešení - základy jsou betonové s vodorovnými izolacemi, svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihelných bloků v tI. 45 cm. Stropy jsou jen v menší části a jsou s rovnými podhledy. Střecha je provedena jako nízká sedlová střecha, v části do zahrad jako nízká pultová, krytina střechy je z tašek pálených a plechová. Klempířské konstrukce kompletní z plechu pozinkovaného. Vnitřní omítky jsou štukové hladké, vnější omítky jsou dvouvrstvé hladké. Vnitřní obklady keramické jsou provedeny ve všech místnostech hygienického příslušenství a v potřebných částech provozní části (laboratoř). Vnější obklady provedeny na soklu stavby. Schody jsou s povrchem z dlažby a se zábradlím, kovové konstrukce. Dveře jsou dřevěné hladké, vrata plastová lamelová s elektr.pohonem. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy hlavních místností jsou s povrchem keramická dlažba, teracová dlažba a v kanceláři celoplošné koberce. Vytápění je ústřední s kotlem na plyn a s ocelovými deskovými otopnými tělesy. Elektroinstalace je světelná a motorová s automatickými jističi. Na objektu je nainstalován bleskosvod. Rozvod vody studené i teplé je proveden, kanalizace od všech zařizovacích předmětů je svedena do veřejné kanalizační sítě. Vnitřní plynovod s rozvodem zemního plynu. Zdrojem teplé užitkové vody jsou kombinované kotle vytápění a elektrický ohřívač. Vnitřní hygienické vybavení jsou sprchy, umývadla a záchody splachovací. Stáří a opotřebení - k datu ocenění je nemovitost v dobrém technickém stavu s údržbou na dobré úrovni, stáří k datu ocenění uvedeno 15 roků, předpokládaná celková životnost 100 roků. Zastavěná plocha – I. NP - 548,97 m2, I. NP - 50,06 m2, obestavěný prostor - 3 654,58 m3. Vedlejší stavby - Spojovací chodba - sklad - spojovací chodba, s využitím rovněž pro skladování, situovaná podél pravé hranice pozemku a strany nádvoří, zajišuje propojení mezi uliční částí nemovitosti a provozní stavbou pražírny s balírnou kávy, charakteru vedlejší stavby. Stavba nepodsklepená, o jednom nadzemním podlaží, s pultovou střechou. Stavební řešení - základy betonové s izolacemi, svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihelných bloků, strop s rovným podhledem. Střecha je provedena jako pultová, krytina z tašek pálených. Klempířské konstrukce jsou kompletní z plechu pozinkovaného. Vnitřní omítky jsou štukové hladké, vnější omítky jsou dvouvrstvé hladké, sokl z kabřince. Dveře (vrata) jsou kovové, okna nejsou, podlahy s povrchem teracová dlažba. Elektroinstalace je světelná, ostatní vybavení standardní. Stáří a opotřebení - k datu ocenění je nemovitost v dobrém technickém stavu s údržbou na dobré úrovni, stáří k datu ocenění uvedeno 15 roků, opotřebení metodou lineární při předpokládané celkové životnosti objektu min.80 roků. Zastavěná plocha - 75,12 m2, obestavěný prostor - 251,64 m3. - Studna - kopaná, hloubka 9,35 m, stáří 95 roků. Venkovní úpravy - Přípojka vody - délka: 35,00 m, DN 40 mm, stáří 15 roků, - Přípojka kanalizace - délka: 72,00 m, DN 200 mm, stáří 15 roků, - Žumpa - obestavěný prostor: 17,82 m3, z monolitického i montovaného betonu, stáří 15 roků, - Zpevněné plochy dlážděné - výměra - 238,00 m2, betonová dlažba zámková - barevná tl. do 60 mm, stáří 15 roků, - Zpevněná plocha parkoviště - výměra - 86,40 m2, plochy ze zatravňovacích tvárnic - polovegetační, stáří 15 roků. Pozemky Pozemky parcela číslo 51/1 a 51/2 - v druhu zastavěná plocha a nádvoří zastavěny budovou č.p. 50 a provozními stavbami a rod.domem, s částí upraveného nádvoří, parcela číslo 52/2 v druhu ostatní plocha, manipulační plocha, dle skutečného stavu spíše zahrada, ve funkčním celku se stavbami, umožňuje přístup k budovám i z opačné strany od ul. Přerovská. Pozemky parcela číslo 52/1 a 52/3 - v druhu pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, v podílovém vlastnictví (LV 1474), dle skutečného stavu užívané spíše jako zahrada, ve funkčním celku se stavbami, situované za provozními stavbami směrem k ul. Přerovská (tvoří celek spolu s oceňovanou parcelou č. 52/2). Pozemky jsou rovinaté, s možností napojení na veřejný vodovod, elektro, splaškovou kanalizaci a plynovod, částečně s trvalým porostem okrasných, na zahradě ovocných dřevin. řadová garáž na parcele č. 363/48 - § 25 Mimo shora uvedený areál se nachází garáž řadová vnitřní, nepodsklepená, o jednom nadzem. podlaží, s plochou střechou, situovaná ve skupině řadových garáží poblíž ul. U cukrovaru, v první řadě od jihu, jako druhá zleva. Základové pásy s izolací betonové, obvodové zdivo tl. 30 a 15 cm, střešní konstrukce montovaná nespalná, omítky vnitřní, vnější břízolitové, krytina z asfaltových pásů, žlab a svod z pozink. plechu, podlaha betonová, vrata kovová, okno dřevěné zdvojené, s mříží, elektroinstalace světelná. K datu ocenění je nemovitost v dobrém technickém stavu. Zastavěná plocha - 22,35 m2, obestavěný prostor - 64,82 m3. Nájmy na předmětu dražby váznoucí: - s MORAGRO, a.s. v Prostějově, Ič: 49968157, se sídlem Prostějov, Za drahou 4332/4, PSč: 796 87, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor, ze dne 27.3.2009, s účinností od 1.4.2009 na dobu neurčitou, výpovědní lhůta činí 3 měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověï prokazatelně doručena, - další nájemní smlouvy nebyly navrhovateli předloženy. Další upozornění: Navrhovatel a dražebník upozorňují, že část předmětu dražby (vymezení rozsahu: věcným břemenem je dotčena část - budova rodinného domu pod č.p. 50 na parcele č. 51/1 – užívání bytu v přízemí rodinného domu č.p. 50 - sestávající z kuchyně, dvou pokojů a příslušenství, s oprávněním užívat společně s vlastníkem společné prostory, jako chodby, komory, půdu, sklep a dvorek, průjezd) je užívána osobou, která má v katastru nemovitostí zapsáno věcné břemeno k části předmětu dražby. Navrhovatel upozorňuje, že část předmětu dražby je užívána osobou zapsanou v katastru nemovitostí jako vlastník části předmětu dražby - Evou Veličkovou, narozena: 9.10.2957, bytem Náves Svobody 50/17, Holice, 779 00 Olomouc, dále její dcerou Michaelou Veličkovou, narozena: 25.4.2994, bytem tamtéž. Navrhovatel dále upozorňuje, že část předmětu dražby je dále užívána – Ing. Helenou Veličkovou, narozena: 20.5.1954, bytem Náves Svobody 50/17, Holice, 779 00 Olomouc. Navrhovatel podal žalobu na vyklizení a o vydání bezdůvodného obohacení. Okresní soud v Olomouci v dané věci rozhodl ve prospěch navrhovatele rozsudkem ze dne 24.4.2008, pod č.j.: 26 C 31/2006-95. Na základě podaného odvolání Ing. Heleny Veličkové rozhodl Krajské soud v Ostravě – pobočka v Olomouci, dne 27.1.2009, pod č.j.: 12 Co 403/2008-129, o tom, že se shora uvedený rozsudek zrušuje a věc se vrací k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Olomouci. Ze shora uvedených důvodů tedy vyloučit problémy při předání předmětu dražby vydražiteli.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1, Soubor 2

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1