Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba provozního areálu autosalonů OPEL a CHEVROLET s autoservisem ve Svitavách

Foto dražby Dražba provozního areálu autosalonů OPEL a CHEVROLET s autoservisem ve Svitavách
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 18. 06. 2009
Místo konání V místě předmětu dražby - Svitavy, Lačnov, Hlavní 399/184, PSč: 586 02 - I. patro – přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 28.900.000,- Kč
Dražební jistota 3.000.000,- Kč
Minimální příhoz 200.000,-Kč
Stav dražby Nebylo učiněno nejnižší podání
Kontakt Jana Kubíková – makléř – tel.: 605 248 205.

Prohlídky

I. prohlídka - 3.6.2009 v 15:00 II. prohlídka - 10.6.2009 v 15:00 Sraz zájemců k prohlídce je u nemovitosti (adresa: Svitavy, Lačnov, Hlavní 399/184, PSč: 568 02), s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 205 – Jana Kubíková – makléř.


Popis

Označení a popis předmětu dražby, včetně příslušenství : Soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - budova č.p. 399 (část obce Lačnov), občanská vyb., na pozemku parc. č. st. 803, - budova bez čp/če, techn. vyb., na pozemku parc. č. st. 804, - budova bez čp/če, obchod, na pozemku parc. č. st. 2149 (LV 5594), - budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 2185, - pozemek parc. č. st. 803, o výměře 530 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. st. 804, o výměře 520 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. st. 2185, o výměře 386 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 17, o výměře 732 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc. č. 1885/6, o výměře 25 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek parc. č. 2266/3, o výměře 4.106 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 2266/4, o výměře 3.583 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny vedené jsou zapsány na listu vlastnictví č. 5270 pro katastrální území Moravský Lačnov, obec Svitavy, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby nejsou žádné věci movité, které se nacházejí v/na nemovitostech, tvořících předmět dražby. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby není pozemek parc. č. st. 2149, který je ve vlastnictví třetí osoby. Popis předmětu dražby: Předmětem dražby je provozní areál autosalonu OPEL, CHEVROLET se servisem č.p. 399 na pozemcích parc. č. st. 803, 804, 2185 2149 (tento pozemek je ve vlastnictví jiného vlastníka), s pozemky parc. st. 803, 804, 2185, s pozemkovými parcelami p.č. 17, 1885/6, 2266/3, 2266/4, umístěnými v katastrálním území Moravský Lačnov, na severním okraji obce Svitavy, ul. Hlavní č.p. 399. Autosalon byl postaven ve dvou etapách – 1. část autosalonu OPEL se servisem před 1 lety, autosalon Chevrolet s přístavbou k servisní hale před 5 lety, přístavba servisu s přístřeškem před 2 lety. Jedná se o atypickou stavbu, nadstandardně provedenou a vybavenou s pozemky a příslušenstvím. Město Svitavy je bývalým okresním městem s infrastrukturou odpovídající městům s počtem 20 000 obyvatel. ÚP byl schválen. Spojení zajišuje čSAD, ve městě je stanice čSD. Nejbližší správní centrum je v místě. Obec je vybavena nemocnicí, KÚ, FÚ, středními školami, bazénem nemocnicí, hotel, cca 5 supermarkety. Přístup do předmětu dražby je zajištěn z komunikací veřejného charakteru a po vlastních cestách. Další skutečnosti týkající se předmětu dražby - je tvořen souborem pěti budov, pozemků a příslušenství. Technický stav budou je velmi dobrý, vybavení standardní. Areál je doposud provozován vlastníkem. Do areálu jsou přivedeny inženýrské sítě: vodovod, kanalizace, plyn, elektro, telefon. Přístupová komunikace je zpevněná. Tvar pozemků je nepravidelný, pozemky jsou rovinné. Pozemky jsou stejného vlastníka jako stavby, kromě st. p. č. 2149 – je ve vlastnictví jednatele společnosti SOCAR SERVIS spol. s r.o. Soubor staveb je postupně uveden a popsán, jsou uvedeny venkovní úpravy a pozemky. Předmět dražby se vyznačuje atraktivní polohou areálu v sousedství komunikace I. třídy č. 35 Olomouc – Hradec Králové a komerční využitelnosti areálu je tak možná i v jiné oblasti než je autosalon a autoservis. V blízkosti předmětu dražby je plánována dálnice. Hlavní stavby: Autosalon OPEL na pozemku parc. st. 803 - jedná se o stavbu v části s jedním nadzemním podlažím se střechou šikmou – část s prodejními plovchmi autosalonu OPEL, s prodejními a přijímacími prostory a část se dvěma nadzemními podlahami – s kancelářemi, sklady, sociálním zázemím, strojovnou vzduchotechniky. Půdorys stavby je nepravidelný. Stavba s prodejními a kancelářskými plochami je postavena z ocelové konstrukce s opláštěním prosklenými panely v hliníkových rámech, nebo z polyuretanovými panely, v podkroví jsou sádrokartonové příčky. Ostatní vybavení je uvedeno při stanovení koeficientu K4. část autosalonu OPEL byla první části areálu, postavená v roce 1998. Technický stav odpovídá stáří a prováděné údržbě. Vybavení je převážně nadstandardní. Autosalon Chevrolet na pozemku parc. č. st. 2149 (pozemek jiného vlastníka) - jedná se o stavbu s jedním nadzemním podlažím o půdorysu nepravidelném. Je prodejními plochami – část s autosalonu Chevrolet obsahuje prodejní a přijímací prostory. Prodejní hala je postavena z ocelové konstrukce s opláštěním prosklenými panely v hliníkových rámech nebo z polyuretanovými panely. Vybavení a konstrukce jsou převážně nadstandardní, jsou popsány při stanovení koeficientu K4. část autosalonu Chevrolet byla přistavěna k části autosalonu OPEL ze strany severní v roce 2004. Technický stav odpovídá stáří a prováděné údržbě. Autoservis OPEL + Chevrolet na pozemku parc. č. st. 804 - jedná se o stavbu – provozní hala záručních a servisních oprav, která byla přistavěna k provozním plochám ze strany jižní, jedná se o jednolodní halu z ocelové konstrukce se střešními ocelovými vazníky příhradovými sedlového tvaru se světlíkem. Hala je postavena s jedním nadzemním podlažím – je využívána pro diagnostiku, mycí box, servisní halu, skladovací prostory a sociální zázemí. Půdorys je přibližně ve tvaru obdélníku. Stavba je postavena převážně z ocelových konstrukcí s opláštěním polyuretanovými panely. Ostatní vybavení je uvedeno při stanovení koeficientu K4. Hala servisu byla postavena 1998. Technický stav odpovídá stáří a pravidelné údržbě. Přístavba autoservisu na pozemku parc. č. st. 2185 - jedná se o halu, která byla přistavěna ze strany jižní k hale autoservisu, postavěného v roce 1998. Je halou s jedním nadzemním podlažím – část s lakovacím boxem, mycím boxem, servisní halou, v části haly je postaveno druhé nadzemní podlaží – obsahuje sklad a přípravnu barev. Půdorys haly je ve tvaru obdélníku. Hala je postavena z ocelové konstrukce se střechou šikmou z příhradových ocelových vazníku sedlového tvaru, konstrukce a vybavení jsou uvedeny při stanovení koeficientu K4. část autoservisu byla postavena k objektu autoservisu z jižní strany v roce 2007. Technický stav odpovídá nízkému stáří a prováděné údržbě. Přístřešek na pozemku parc. č. st. 2185 - jedná se o stavbu z ocelové konstrukce, v části otevřenou, s jedním nadzemním podlažím, určenou jako odstavná plocha pro servisované automobily a přístřešek nad vzduchotechnickým zařízením servisu. Půdorys je přibližně ve tvaru písmene L. Stavba je postavena z ocelových sloupků se střechou z ocelových vazníků, s nízkou pultovou střechou. Ostatní vybavení je uvedeno při stanovení koeficientu K4. Přístřešek byl postaven současně se stavbou autoservisu v roce 2007,je k němu přistavěn v roce 2007. Technický stav odpovídá nízkému stáří a prováděné údržbě. Venkovní úpravy: - přípojka vody DN 50 mm – z plastických hmot, délka 393 m, stáří 11 roků, - přípojka kanalizace DN 200 mm - délka 90 m, stáří 11 roků, - lapač tuku nad 2 m3 OP – výměra 3,6 m3, stáří 11 roků, - betonová dlažba zámková – šedá tl. 80 mm – výměra 974,99 m2, stáří 5 roků, - plochy s litým asfaltem tl. 30 mm, podklad štěrkopísek - výměra 1.663,86 m2, stáří 11 roků, - plochy s povrchem prašným – štěrkové tl. do 250 mm - výměra 394,24 m2, stáří 2 roky, - plochy z betonových dlaždic 50/50/6 do lože z kameniva - výměra 10 m2, stáří 11 roků, - obrubník betonový ABO 4-5, 8, š. 4-5 cm do betonového lože - délka 173,50 m, stáří 5 roků, - obr. betonové-montované do průřezu 0,015 m2, lože z betonu - délka 571,09 m, stáří 5 roků, - plot ze str. pl. potaženého pl. hmotou, ocel. sloupky do bet. patek, nátěr - výměra 449,86 m2, stáří 5 roků, - plot z ocel. plotových rámu na ocel. sloupky do betonových patek - výměra 33,12 m2, stáří 5 roků, - vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva, vč. sloupků - počet 2 ks, stáří 5 roků, - vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupků - počet 2 ks, stáří 5 roků, - b. vedení elektrické – sítě osvětlovací nízkého napětí - stáří 5 roků, - kanalizační šachta skružená z prefa dílců – hloubka 2.00 m - stáří 5 roků, - přípojka kanalizace DN 150 mm – délka 118 m, stáří 11 roků, - přípojka kanalizace DN 200 mm – délka 197 m, stáří 11 roků, - přípojka kanalizace DN 300 mm – délka 169 m, stáří 11 roků, - plynová přípojka DN 40 mm – délka 66 m, stáří 11 roků, - vedení elektrické – silnoproudé rozvody - délka 382 m, stáří 11 roků, - PRIS skříň výšky 1590 mm nad terénem rozměrů 1440x300 mm - počet 1 ks, stáří 11 roků, - domácí regulátor - počet 1 ks, stáří 11 roků, - pilíř prefabrikovaný, pohledový díl nad 1 m2 - výměra 2,15 m3, stáří 11 roků, - drenáž z pálených trubek 130 mm - délka 130 m, stáří 11 roků.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1