Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba pozemků v Olomouci a Velkém Týnci

Foto dražby Dražba pozemků v Olomouci a Velkém Týnci
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 25. 02. 2009
Místo konání V sídle úpadce, I. patro, zasedací místnost, Olomouc, Holice, Náves Svobody 17.
Nejnižší podání 272.958,- Kč
Dražební jistota 50.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 1.060.000,-Kč
Kontakt Irena Pavlíková – makléř – tel.: 605 248 204.

Prohlídky

I. prohlídka - 27.1.2009 v 15:00 II. prohlídka - 10.2.2009 v 15:00 Sraz zájemců k prohlídce je u nemovitosti (adresa: Olomouc, Holice, Náves Svobody 17), s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 204 – Irena Pavlíková – makléř.


Popis

Soubor - věcí nemovitých (popř. spoluvlastnické podíly o velikosti id. ½), včetně součástí a příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: a) - pozemek parc. č. 1863/37, o výměře 12.297 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 1863/41, o výměře 2.669 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1170, pro katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, b) spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½: - pozemek parc. č. 1843/132, o výměře 2.655 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 1845/42, o výměře 2.225 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 1857/59, o výměře 4.266 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 1857/95, o výměře 2.451 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 1857/97, o výměře 3.848 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 1857/99, o výměře 2.674 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 1857/101, o výměře 2.964 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 1912/27, o výměře 180 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1461, pro katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, c) spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½: - pozemek parc. č. 211/3, o výměře 4.556 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 326, pro katastrální území Vsisko, obec Velký Týnec, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc. Popis předmětu dražby: K části 6. a) - nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1170, pro katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc. Jedná se o dva rovinaté zemědělské pozemky, které se nachází v extravilánu k.ú.Holice u Olomouce, jde o dva pozemky v lánu, které jsou součástí ZPF a jsou oceněny tedy jako zemědělské, pozemky bez součásti a příslušenství. K části 6.b) spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ - nemovitostí zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1461, pro katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc. Jedná se o osm pozemků - dle KN sedm z nich orná půda, jeden -vodní plocha, pět se nachází v intravilánu k.ú. Holice u Olomouce vpravo od ulice Hamerské, před areálem Milo, a.s., tři z pozemků se nachází v extravilánu, sedm pozemků řešeno aktuálním ÚP sídelního útvaru obce Olomouc jako pozemky určené k zastavění takto: parc.č.1857/59, 1857/95, 1857197 - VP - průmysl, výroba, parc.č.1857/99, 1857/101 - část SVN - smíšené území, část ZO -zeleň obecná, část- rychlostní komunikace, severní obchvat Olomouce, parc.č.1843/132-TET-zásobování teplem, parc.č.1845/42 - ZO - zeleň obecná. K části 6. c) spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ - nemovitosti zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 326, pro katastrální území Vsisko, obec Velký Týnec, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc. Jedná se o pozemek rovinatého zemědělského pozemku, který se nachází v extravilánu k.ú.Vsisko poblíž trati čD Olomouc - Přerov, jde o pozemek v lánu, který je součástí ZPF a je oceněn tedy jako zemědělský, pozemek bez součástí a příslušenství. Nájmy na předmětu dražby váznoucí: Navrhovatel prohlašuje, že k části předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva - o nájmu zemědělských pozemků s nájemcem AGRA Velký Týnec, a.s., Ič: 25855476, se sídlem Velký Týnec, Bystřická 370, PSč: 783 72, a to jednoroční výpovědní lhůtou (spoluvlastnické podíly id. ½ k pozemkům parc. č. 1863/37, parc. č. 1863/41, v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc).


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1, Soubor 2, Soubor 3, Soubor 4, Soubor 5, Soubor 6, Soubor 7

Mapy:

Vyhlášky: Soubor 1