Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Pozemky ve Znojmě

Foto dražby Pozemky ve Znojmě
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 26. 06. 2007
Místo konání Administrativní budova 0002 v bývalém areálu společnosti ZEMAN shoe s.r.o., Průmyslová 20, Znojmo, místnost č. 220 (2. NP, od schodiště vpravo) - přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 550.000,- Kč
Dražební jistota 100.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 550.000,- Kč
Kontakt Michaela Kůřilová - makléř - 605 248 207

Popis

Nemovitost včetně jejích součástí a příslušenství (dále vše též jen jako „předmět dražby“).

-Pozemek parc. č. 2774/7, o výměře 1036 m2, ostatní plocha, jiná plocha
-Pozemek parc. č. 2774/16, o výměře 212 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 6374, pro katastrální území Znojmo – město, obec Znojmo, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo.

Další podstatné skutečnosti týkající se předmětu dražby:
Navrhovatel upozorňuje, že:
- pozemek parc. č. 2774/7, ostatní plocha, jiná plocha, je mj. v menší části přístupovým pozemkem k budově č.p. 2915 (část obce Znojmo), bydlení, na pozemku parc. č. 2774/3, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek parc. č. 2774/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, je přístupovým pozemkem k budově bez čp/če, stavba technického vybavení, na pozemku parc. č. 2774/4, zastavěná plocha a nádvoří, která je ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., a příslušný vyvlastňovací úřad by k ní mohl zřídit věcné břemeno v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, popř. by se společnost E.ON Distribuce, a.s. mohla domáhat vstupu přes tento pozemek
- pod pozemkem parc. č. 2774/7, ostatní plocha, jiná plocha, a pozemkem parc. č. 2774/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, lze předpokládat různá podzemní vedení (kabelová, trubní) bez bližší znalosti jejich trasy a dimenze.
Na předmět dražby není dle prohlášení navrhovatele uzavřena žádná nájemní smlouva.

Popis předmětu dražby:
Jedná se o pozemky, které jsou situovány u bytového domu Mičurinova 4 a tvoří s ním nároží ulic Mičurinova a Přímětická. Pozemky je možno připojit na kompletní inženýrské sítě vč. plynofikace. část pozemků je oplocena, část leží v ochranném pásmu trafostanice. Na části pozemků je zpevněná plocha, jsou užívány jako ostatní komunikace.
Pozemek parc. č. 2774/7 - pozemek parc. č. 2774/7 je ostatní plocha, která tvoří funkční celek se stavbou bytového domu a se stavebním pozemkem.
Pozemek parc. č. 2774/16 - pozemek parc. č. 2774/16 je ostatní plocha užívaná jako ostatní komunikace.
Venkovní úpravy:
Zpevněná plocha - jedná se o zpevněnou plochu z betonových dlaždic 30/30, která tvoří chodník, plochu před vchodem do domu a nároží ulic Mičurinova a Přímětická.
Plot - jedná se o plot z kovových uzavřených profilů, průměrné výšce 1,55 m, délka 91,70 m.
Podezdívka - jedná se o betonovou podezdívku, tl. 30 cm a průměrné výšce 20 cm.
Plotová vrata - vrata jsou v kovovém oplocení v blízkosti trafostanice.

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná. Nepřipouští se ani platba šekem nebo platební kartou. Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit ihned, není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč, nebo do 10 dnů od skončení dražby, není-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč, nebo do 2 měsíců od skončení dražby, je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1