Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím
Volejte zdarma 800 10 10 62

Pozemky ve Znojmě

Foto dražby Pozemky ve Znojmě
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 26. 06. 2007
Místo konání Administrativní budova 0002 v bývalém areálu společnosti ZEMAN shoe s.r.o., Průmyslová 20, Znojmo, místnost č. 220 (2. NP, od schodiště vpravo) - přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 550.000,- Kč
Dražební jistota 100.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 550.000,- Kč
Kontakt Michaela Kůřilová - makléř - 605 248 207

Popis

Nemovitost včetně jejích součástí a příslušenství (dále vše též jen jako „předmět dražby“).

-Pozemek parc. č. 2774/7, o výměře 1036 m2, ostatní plocha, jiná plocha
-Pozemek parc. č. 2774/16, o výměře 212 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 6374, pro katastrální území Znojmo – město, obec Znojmo, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo.

Další podstatné skutečnosti týkající se předmětu dražby:
Navrhovatel upozorňuje, že:
- pozemek parc. č. 2774/7, ostatní plocha, jiná plocha, je mj. v menší části přístupovým pozemkem k budově č.p. 2915 (část obce Znojmo), bydlení, na pozemku parc. č. 2774/3, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek parc. č. 2774/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, je přístupovým pozemkem k budově bez čp/če, stavba technického vybavení, na pozemku parc. č. 2774/4, zastavěná plocha a nádvoří, která je ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., a příslušný vyvlastňovací úřad by k ní mohl zřídit věcné břemeno v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, popř. by se společnost E.ON Distribuce, a.s. mohla domáhat vstupu přes tento pozemek
- pod pozemkem parc. č. 2774/7, ostatní plocha, jiná plocha, a pozemkem parc. č. 2774/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, lze předpokládat různá podzemní vedení (kabelová, trubní) bez bližší znalosti jejich trasy a dimenze.
Na předmět dražby není dle prohlášení navrhovatele uzavřena žádná nájemní smlouva.

Popis předmětu dražby:
Jedná se o pozemky, které jsou situovány u bytového domu Mičurinova 4 a tvoří s ním nároží ulic Mičurinova a Přímětická. Pozemky je možno připojit na kompletní inženýrské sítě vč. plynofikace. část pozemků je oplocena, část leží v ochranném pásmu trafostanice. Na části pozemků je zpevněná plocha, jsou užívány jako ostatní komunikace.
Pozemek parc. č. 2774/7 - pozemek parc. č. 2774/7 je ostatní plocha, která tvoří funkční celek se stavbou bytového domu a se stavebním pozemkem.
Pozemek parc. č. 2774/16 - pozemek parc. č. 2774/16 je ostatní plocha užívaná jako ostatní komunikace.
Venkovní úpravy:
Zpevněná plocha - jedná se o zpevněnou plochu z betonových dlaždic 30/30, která tvoří chodník, plochu před vchodem do domu a nároží ulic Mičurinova a Přímětická.
Plot - jedná se o plot z kovových uzavřených profilů, průměrné výšce 1,55 m, délka 91,70 m.
Podezdívka - jedná se o betonovou podezdívku, tl. 30 cm a průměrné výšce 20 cm.
Plotová vrata - vrata jsou v kovovém oplocení v blízkosti trafostanice.

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná. Nepřipouští se ani platba šekem nebo platební kartou. Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit ihned, není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč, nebo do 10 dnů od skončení dražby, není-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč, nebo do 2 měsíců od skončení dražby, je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1